Cae q n'a d nouviao a Chubri ? - institu Chubri - Du galo pourr astourr